• 021-76220388
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165 - ساختمان فناوران - ط اول- واحد 105

مطالعات فنی طرح توجیهی

توجیه پذیري طرح از لحاظ امکان اجراي آن در بخش توجیه پذیري فنی گزارش توجیهی مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش بررسی هاي اولیه اي که

درخصوص نحوه اجراي طرح تحت عنوان فاز یک طراحی انجام گرفته ارائه می گردد. طراحی فازیک داراي اطلاعات کلی می باشد و حاوي اطلاعات بسیار

ریز(Detail)  همانند آنچه در فاز دو طراحی است، نمی باشد. این اطلاعات شامل مشخصات زمین محل اجراي طرح، دانش فنی پروژه، ظرفیت، نحوه 

اجراي عملیات ساختمانی، محوطه سازي و راه سازي، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولیدي، تأسیسات و سایر مواردي است که تحت عنوان هزینه هاي

ثابت سرمایه گذاري مدنظر قرار گرفته است.

کلیه اطلاعات فنی اجراي طرح در مراحل احداث و بهره برداري در این بخش از گزارش توجیهی ارایه می گردد. در این بخش اطلاعات مربوط به هزینه هاي

سرمایه گذاري که شامل هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري، هزینه هاي قبل از بهره برداري و سرمایه در گردش می باشد بایستی همراه با مستندات

(Proforma) قابل ارائه در بانک و سایر نهادهاي مربوط ارائه و بررسی گردد. همچنین محاسبات مربوط به هزینه هاي سالیانه تولید که شامل هزینه هاي 

تأمین مواد اولیه، سوخت، پرسنلی، استهلاك، هزینه هاي تأمین مالی، هزینه هاي اداري و خدماتی و غیره می باشد نیز در این بخش ارائه خواهد گردد. در

این بخش زمان بندي و نحوه اجراي طرح بصورت کلی و مرحله به مرحله تشریح می گردد. نتایج مذاکرات با سایر شرکت هایی که بعنوان تأمین کننده

تجهیزات و پیمانکار ساخت و بهره برداري بخش هاي مختلف طرح می باشند با مستندات مربوط در این بخش ارائه می گردد.

ارائه بررسی هاي فوق الذکر همراه با مدارك مستدل نشان دهنده امکان پذیري اجراي طرح از دیدگاه مسائل فنی می باشد.

اطلاعات جمع آوري شده در بخش مطالعات فنی طرح بعنوان خوراك بخش تجزیه و تحلیل مالی گزارش توجیهی می باشد و بر این اساس بایستی بصورت

کامل و دقیق محاسبه و ارائه گردد.

لایک : 5
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن: 76220388-021
  • تلفکس: 76220590-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165- ساختمان فناوران- ط 1- واحد 105